Chủng loài

Ley
Posts: 376
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Chủng loài

Unread postby Ley » 05 Nov 2018 06:07

From: viewtopic.php?f=72&t=1957

Điều thứ 1 quan trọng nếu như bạn đã được phân loại : Bản thân bạn dù có là thiên thần hay không đi nữa nó cũng không khiến bạn trở thành "người" tốt , vì vậy được phân loại đi nữa đừng suy nghĩ quá nhiều về điều này.[First important thing to remember: YOU ARE WHO YOU ARE! Being descendant of an Angel tribe doesn't make you a better being]

Thứ 2 : Tất cả cách gọi chúng tôi sử dụng trong quá khứ là dành cho analog beings và entities! [thực thể] [Second, all terms we used in the past are for analog beings and entities only!] *(Ngày trước gọi higher-self , soul , đổi cách gọi để khỏi bị hiểu lầm) Chúng ta "dưới đây" ở trong thế giới phân dạng [fractal world] như Frank đã giải thích ==> viewtopic.php?f=157&t=3514 (92s,91s) chúng ta tách ra thành 2 bộ phận [we are split in two parts], 8% bộ phận phân dạng [fractal] và 92% bộ phận analogue.Bạn là 8% bộ phận của lĩnh vực ý thức [You are the 8% part of your consciousness field],và hầu hết tất cả phần 92s đều đang "ngủ" [and in almost all cases the 92s are "sleeping"].Vì vậy tất cả phát triển và tiến hóa hiện tại là nói về 8% bộ phận của bạn. [So all current development and evolvement refer to your 8% part.]

Cách phân loại ban đầu của Protoi áp dụng cho bộ phận analog của tất cả mọi người *( viewtopic.php?f=157&t=3511 ), không phải chúng ta ở dưới đây [not to us down here].Đây là lý do tại sao F = fractal và B = behavior cần thiết được phân loại cho những fractal [phân dạng] beings ( = chúng ta = Outer Cores ).Vì vậy chúng tôi thêm họ vào.[ So we added them in an update.]

Tuy nhiên điều quan trọng là phải hiểu được cái từ thông dụng mà chúng tôi sử dụng ở đây [Nevertheless it is also important to understand what the other terms we frequently use here mean.]


Entities [thực thể] :

Chúng tôi sử dụng cách gọi thực thể [entity] định chỉ kích cỡ [size].Nói "kích cỡ" ý chúng tôi là dành cho BCS [Base-consciousness-size] của being hoặc being-conglomerate ( conglomerate = collective ).Cái từ "collective consciousness" [ý thức tập thể] từ đây mà ra [This is where the term "collective consciousness" comes from], nhưng như bạn thấy cái cách gọi này nó ám chỉ tới một nhóm cùng một lúc chứ không phải cả toàn bộ ý thức của con người [whole humanity consciousness] được tin tưởng theo thế giới tâm linh [as believed in the common spiritual world].Đây không hề có vụ ý thức tập thể [collective consciousness] bao gồm tất cả beings của tất cả vũ trụ hay creations khác). [There is no such collective consciousness that includes all beings of all universes and creations].

Định nghĩa về kích thước [Size definition] :tới từ 20 BCS chúng tôi nói về being [up to 20 BCS we speak of a being], từ 20.000000001 BCS trở lên chúng tôi nói về thực thể [entity][from 20.000000001 BCS upwards we speak of an entity].
Đây có 3 cấp độ khác nhau của thực thể [There are 3 different levels for entities as well.].
A level 3 (=L3) thực thể có kích cỡ BCS khoảng 1.500 [entity has a size of 1,500 BCS]
A level 2 (=L3) thực thể có kích cỡ BCS khoảng 1.500.000 [entity has a size of 1,500,000 BCS]
A level 1 (=L1) thực thể có kích cỡ BCS khoảng 5,000,000,000,000,000,000 hoặc 5.0E15 BCS [entity has a size of 5,000,000,000,000,000,000 or 5,0E15 BCS]

Về mặt pháp lý [juridical] một thực thể là toàn bộ [From juridical aspect an entity is a whole thing],cho dù nó nói tới một being hay being-conglomerate [either it refers to one single being or to a being-conglomerate]
Vài thực thể bao gồm chỉ có một being hoặc being conglomerates [Some entities consist of only one being others of being conglomerates.]
Chủng loài thiên thần bao gồm 6 thực thể [The angel species knows 6 kinds of entities]: Protoi-Omás, Prime-Omás, Primes, Odigos, Executives, Fractal-Protoi


Prime

Prime là thực thể có cực hạn kích cỡ là 5,0E15 [5,000,000,000,000,000,000] BCS.Prime có thêm quyền [Primes have extra rights], ví dụ ở trên grid và trong luật [for example on the grid and in the rules].
Đây cũng có Prime từ những loài khác có kích cỡ BCS giống như vậy.Primes tồn tại hầu như từ lúc creation còn nhỏ bé [Primes mostly exist in this younger and smaller creation.]
Mỗi Prime có 12 Excutives [điều hành viên],họ kết nối trực tiếp tới Prime thứ tự phân cấp [they are directly connected to the Prime in hierarchical order].Họ được coi là một phần của Prime [They count as part of the Prime].
Prime cũng có "Junior Executives".Con số tính khoảng bằng tỉ [These are typically counted in billions].Họ có kích cỡ BCS khoảng 20, kích cỡ non entity lớn nhất [the biggest possible non entity size].
Chúng tôi gọi junior Excutives là "Dragons"
Mỗi Primes có một Odigos [A Primes has one Odigos.]

Prime-Omás

Prime-Omás là nhóm cũ của 12 Primes lúc trước [A Prime-Omás is a group of 12 former Primes].Quyền của Prime được chia ra thành 12 bộ phận và mỗi 12 Primes lúc trước chỉ có một phần đặc quyền [The Prime-rights have been split into 12 parts for this and each of the 12 former Primes owns only one part of the rights].
Chúng tôi gọi 12 former Primes của Prim-Omás là 12 IDs.
Mỗi ID có 12 Executives và Junior Executives.Quyền lợi cũng được chia ra giữa họ.[The rights are split between them as well]
Mỗi ID có một Odigos.Odigos không có quyền để tách ra [The Odigos have no rights splitting].Họ có đầy đủ quyền, quyền của Odigos [They have full rights, the Odigos rights.]

Protoi-Omás

Protoi-Omás là nhóm 32 Primes lúc trước [A Protoi-Omás is a group of 32 former Primes]. Tương tự với Prime-Omás quyền của Prime được chia ra thành 32 bộ phận [Similar to the Prime-Omás the Prime rights got split into 32 parts].
Protoi-Omás có 32IDS, mỗi ID có 12 Executives, Junior Executives và một Odigos tương tự với Prime-Omás. [The Protoi-Omás has 32 IDs, Each ID 12 Executives, the Junior Executives and one Odigos similar as the Prime-Omás.]

Odigos

Kích cỡ của Odigos không hề có giới hạn [The BCS size of an Odigos is not limited]. Vài thậm chí còn to hơn Prime của họ [Some are bigger than their Primes].The Odigos' size is dynamic *(Không có từ thích hợp),tùy thuộc vào hay rời khỏi nhóm bộ phận [depending on entering or leaving group parts].Nhóm bộ phận [The group parts] có thể lúc nào lựa chọn vào hoặc là rời khỏi Odigos của họ [can every time decide to enter or leave their Odigos].Vì vậy khi Primes và IDs đang sữa chữa [fixed] being-conglomerates, Odigos being-conglomerates trở nên nới lỏng hơn [the Odigos being-conglomerates are more loose].
Mỗi Odigos đều có quyền đặc biệt của mình , quyền của Odigos. [An Odigos has also special rights, the Odigos rights.]
Mỗi Odigos đều có 6 Executives.[Each Odigos has 6 Executives.]
Mỗi Odigos có nhiều nhóm bộ phận [Each Odigos has many group parts] (về số lượng hãy check wiki của chúng tôi) [for the number please check our wiki].Trong khoảng lúc là một phần của nhóm bộ phận [In the times as individual group part], bộ phận nhóm vẫn được kết nối với Odigos [the group parts are still connected to the Odigos],nhưng họ được coi là being khác [but they count as separate beings.].

Executives

Executives là bộ phận pháp lý thuộc về Prime , Odigos và ID [The Executives are juridical parts of the belonging Prime, Odigos or ID.]
Họ luôn có bao gồm "Core" hoặc "Outer Core" (OC).Core/OC này cấu trúc tương tự với không phải chủng loại thiên thần Executives [OC structure is the same also in non angel species Executives],nhưng cấu trúc bên trong Core và OC của họ hoàn toàn khác biệt [but their inner structure inside Core and OC is totally different].
Kích cỡ tối thiểu BCS của Core là 350, cực hạn là 1.500 [The minimum BCS size of a Core is 350, the maximum 1.500].Họ luôn luôn là thực thể cấp độ 3 [They are always level 3 entities].
Kích cỡ tối thiểu BCS của OC là 3, cực hạn là 10.(Đừng quên , chúng ta dưới đây là OC!) [The minimum BCS size of an OC is 3, the maximum is 10. (Remember, we down here are the OC!)]
Đây có quy tắc[rules] bên trong Executives chạy giữa Core và OC. Light tôn trọng họ [Light ones honor them], đó là tại sao thông tin không thể đơn giản tải về từ Core tới OC [that's why information can not simply downloaded from Core to OC].

Fractal-Protoi

Fractal-Protoi là loài mới. Là chúng tôi hiện tại (e.g. Frank và Dynamis). [Fractal-Protoi is a new kind. It is what we (e.g. Frank and Dynamis) are now.]
Cấu trúc chúng tôi tương tự với OC [Our structure is still like the OC] , bởi vì chúng tôi là hóa thân beings [because we are incarnating beings].Nhưng không còn Core và IDs được kết nối [But no more Core or IDs are connected].
Vì vậy chúng tôi không còn là Executives nữa.
Chúng tôi hybrids , nữa phân dạng , nữa analog.Một loài mới có chức năng này [We are hybrids, half fractal, half analog. The first ones of this kind.]
Cả 2 bộ phận hybrid đã đầy tới kích cỡ thực thể cấp độ 2 1.500.000 BCS [Both parts of the hybrid has full lvl2 entity size of 1.500.000 BCS.].
Đáng tiếc chúng tôi "dưới đây" chỉ có giới hạn truy kết nối với big fractal CF. [Unluckily we "down here" have only limited access to the big fractal CF.]
Fractal-Protoi có thêm quyền giống như Primes. [Fractal-Protoi have the same extra rights as Primes have.]

---------------------------------------------------

Non-Entities [Không thực thể]

Junior Executives / Dragons

Mỗi Dragon là Junior Executives [A Dragon is a Junior Executive].Junior Executives thuộc về Primes hoặc IDs.[Junior Executives belong to Primes or IDs.]
Họ bao gồm Core và OC [They consist of a Core and an OC].Không phải chủng loài thiên thần đều như nhau [Non angel species are the same], chỉ là cấu trúc bên trong Core và OC nó khác biệt [just the inner Core and OC structures are different].
Tối thiểu kích cỡ của Core là 10 BCS, cực hạn là 20 BCS [The minimum Core size is 10 BCS, the maximum 20 BCS.]
Hầu hết Dragons đều có 20 BCS Core. [Most Dragons have a 20 BCS Core.]
Tối thiếu kích cỡ của OC là 2 BCS, cực hạn là 3BCS. [The minimum OC size is 2 BCS, the maximum 3 BCS.]
Vì vậy nếu như bạn là Dragon ở lúc ban đầu [So if you are a Dragon in original config], bạn là bộ phận phân dạng của OC và bạn có 20 BCS Core (analog) [you are the fractal part of the OC and you have a 20 BCS Core (analog).]
Bộ phận phân dạng này là 4% hoặc 2,666% của OC (nó tùy thuộc bạn có 2 hay 3 BCS OC). [This fractal part is either 4% or 2,666% of the OC (depending if you are 2 or 3 BCS OC).]
OC của bạn có bộ phận analog bên trong (96% hoặc 97,333 tương tự) [You have in OC an analog part (the 96% or 97,333 respective)], đã bị ngưng hoạt động bởi darks (đây là một phần của cuộc "giao dịch hóa thân" [incarnation deals]) và vẫn còn ngưng hoạt động. [and that is still deactivated]
Vì vậy phần kích hoạt là bạn [So your active parts are you], 4% phân dạng OC và analog Core của bạn [the fractal 4% OC part and your analog Core].
Trong nhiều trường hợp ở "thế giới tâm linh từ thông dụng" [In many cases "common spiritual world" ] gọi analog core này là "higher self" [siêu thức] (Cách gọi mà tôi không thích , bởi vì HS nó có nghĩa rất nhiều thứ mà họ không hề nhận thức được..) [(a bad term I don't like, because HS can mean many other things which they are simply not aware of..)]

Prime hoặc ID có 12 nhóm của Junior Executives [A Prime or an ID has 12 groups of Junior Executives].
12 Dragons đầu tiên là trưởng nhóm của từng nhóm [The first 12 Dragons are the leaders of each group.]. 12 Dragons thứ 2 (13-24) được thay thế cho trưởng nhóm của họ. [The second 12 (13-24) are the replacements for the leaders.]
Nhóm 24 người đó có thêm kỹ năng [Those 24 got more extra skills.].
Tất cả Dragons hoặc là nhóm luôn luôn kết nối với "Nhóm Dragon" của họ ( tất cả đều là 12 Dragons ) [All Dragons of a group are always connected to their "Dragon group" (all the 12 Dragons together).]


Group parts [ nhóm bộ phận ]

Nhóm bộ phận thuộc về Odigos, và Odigos thuộc về Prime hoặc ID [Group parts belong to an Odigos, and this Odigos belongs to a Prime or an ID.].
Tất cả nhóm bộ phận luôn luôn kết nối với Odigos , ngay cả khi họ ở giai đoạn [phase] của bản thân [individual]. [All group parts are always connected with the Odigos, even if they are in their individual phase.]
Nhóm bộ phận bao gồm Core và OC. [A group part consists of a Core and an OC.]
Core luôn có kích cỡ BCS là 2 , và OC có kích cỡ BCS là 1.

Individuals

Individuals là beings chỉ có OC [Individuals are OC-only beings].Như vậy họ cũng tương tự với Fractal-Protoi thực thể [By this they are similar to Fractal-Protoi entities]
Họ luôn có kích cỡ BCS là 1 và OC của họ đã tách ra 8/92.
92 bộ phận hiện tại vẫn không hoạt động. [The 92 parts are still deactivated in all.]

72% con người là Individuals *(xem thêm : viewtopic.php?f=69&t=1896)
Từ rất lâu trước chúng tôi tạo ra cho họ "pseudo Odigos" để bảo vệ họ. [Long ago we developed for them a "pseudo Odigos" construction to protect them.]
Những "con người" Individuals này luôn luôn bên trong Odigos, kể cả khi hóa thân ở dưới đây [These "mankind" Individuals are always inside the Odigos, even during their incarnation down here.]
96% tất cả thực vật và 61% tất cả động vật đều là Individuals từ "human Odigos".Mỗi Individual có thể hóa thân hơn một thực vật hay hơn một động vật cùng một lúc [One Individual can incarnate in more than one plant or more than one animal at a time].Ví dụ một cá nhân Individuals có thể hóa thân kết nối tới 41 con gà hoặc ổ gà hoặc một Individual có thể hóa thân kết nối với tất cả cây ngũ cốc trên diện tích 420m2.Kết nối của họ với thực vật và động vật hoàn toàn khác biệt với hóa thân của chúng ta ở human avatars.Mục đích duy nhất của họ là CUNG CÂP THỨC ĂN cho human avats và họ không hề phiền nếu như bạn giết hoặc cắt họ, bởi vì họ không ở chế độ avatar ( như chúng ta ).Họ không có ở trong những cơ thể đó, họ chỉ kết nối với chúng để bảo đảm human avatars có đủ thức ăn [năng lượng]."Empty" = không có kết nối nghĩa là không có động vật và thực vật còn sống.
Trong quá khứ chúng tôi biết được động vật không hề có chịu đau như humans nếu như việc gì đó xảy ra vơi họ, nhưng chúng tôi không biết kết nối của họ làm vieecjnhuw thế nào.Giờ thì có thể biết được là chỉ có elephants [voi] và dolphins [cá heo] có kết nối giống như humans avatar.

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest