Outercore (OC) và Core

Ley
Posts: 229
Joined: 07 Jan 2018 00:03

Outercore (OC) và Core

Unread postby Ley » 02 Nov 2018 11:31

From : viewtopic.php?f=72&t=1934

"Outer-Core" và "Core" 2 từ này được sử dụng thường xuyên nhất và cũng quan trọng trong từ thông dụng của Protoi ["Outer-Core" and "Core" are two often used and important terms of the Protoi glossary.]

Việc sử dụng cách gọi này chỉ định về chủng loại thiên thần [The use of these terms together is specific for angel species] *(Đừng suy nghĩ về thiên thần ở 3d , ở đây không có cánh)."Core" là cách gọi đặc biệt cho chủng loại thiên thần[The "Core" in the kind we are talking of is special for the angel species].Outer-Core thì dành cho "tiêu chuẩn" dựa vào vài điều tương tự với nhau giữa các chủng loài [The Outer-Core is a kind of "standard" construction which is used similar by all species.]

Chủng loại thiên thần là loại hỗn hợp nhiều loài khác nhau [The angel species is a kind of multi hybrid species]. 2 phần của xây dựng hỗn hợp là Core và Outer-Core.Với chủng loại thiên thần thì có Primes và Odigos, cả 2 hơi giống nhau nhưng cấu trúc khác biệt [there are two similar but different structures].Trong 2 cấu trúc Core và Outer-core kết nối với nhau với những phần khác nhau nói về mặt pháp lý gọi là hỗn hợp being [ In both structures the Core and Outer-Core are connected to other parts forming in juridical meaning a multi hybrid being].Tôi không nói thêm về cấu trúc lớn hơn bởi vì nó không liên quan tới những người sống ở 3d.

Những người được gọi là thiên thần thường có 1 Core và Outer-Core.Core nằm ở vùng mà chúng tôi gọi là PL5 và PL6 aspects. Outer-Core nằm ở PL5 , PL6 , PL9 và PL10 aspects.[People of angel species typically have one Core and an Outer-Core. The Core is located in what we call PL5 and PL6 aspects. The Outer-Core is located in PL5, PL6, PL9 and PL10 aspects.]

--------------------------------

The Core

Core bao gồm 2 phần , lĩnh vực ý thức [the consciousness field] (1) và "thắt lưng-đai" nhân cách [personality belt] (2).Cả 2 nằm ở vị trí bao gồm cấu trúc chúng tôi gọi là "Bộ nhập thể" ["Incarnation Set"] (3). Bộ nhập thể [Incarnation Set] bao gồm 34 đơn vị [consists of 34 units], tất cả đều kết nối với một đơn vị mà chúng tôi gọi là "Center Slice", nằm ở PL5 aspect bên trong analogue khoảng 8 cm disk trên trái tim [which is located in PL5 aspect in the analogue kind as a 8 cm disk standing in the heart.] *(không có từ thích hợp để sử dụng)

Lĩnh vực ý thức [The consciousness field] (1) của Core có nhiều phần độc lập ý thức khác nhau [has independent multi consciousness parts].Nhóm của Core như ví dụ có khoảng 4 phần lĩnh vực ý thức [Cores of group parts have for example 4 consciousness parts],Core của Prime executives trung bình có khoảng 1.300 phần[the Cores of Prime executives have in average about 1.300 parts]. Lĩnh vực ý thức [consciousness field] (1) nằm ở vùng đơn vị ý thức của "bộ nhập thể" [Incarnation Set].

Đai nhân cách [Personality belt] (2) của Cores có vô tận[endless] đai bao gồm[consisting] "tàu hỏa"[Trains].Đây có rất nhiều loại "tàu hỏa"[Trains] cho những chức năng khác nhau [for many different functions].Mỗi cái phần ý thức có mỗi cái "tàu hỏa" riêng của mình [Each consciousness part has it's own trains].Mỗi cái tàu hỏa bao gồm số lượng và "loại" toa xe nào [ Each train consists of a specific number and kinds of wagons] (7).

Cả hai , lĩnh vực ý thức [Consciousness field] (1) và Đai nhân cách [personality belt] (2) nằm ở trong [Inside] của bộ nhập thể [Incarnation] (3).Bộ nhập thể [Incarnation] bao gồm rất nhiều đơn vị chức năng [contains a lot of function units].Những đơn vị chức năng này ví dụ như kỹ năng [Skills] hay cái gì đó tương tự.Một đơn vị trong đó "Bộ nhập thể"[Incarnation set] con mắt thứ 3 [3rd Eye].Nó là giao diện chính của Core và ambient.Tất cả mọi thứ trong Core đều kết nối với "Đai thắt lưng" với chạy rất nhiều đơn vị [units].


The Outer-Core (OC)

OC cũng bao gồm 2 phần lĩnh vực ý thức [The OC also consists of the two parts consciousness field] (4) và "đai nhân cách" [personality belt] (5).Nhưng cả hai nằm ở "Chuỗi ngọc trai" [Chain of Pearls], chúng tôi gọi nó là "Core-Chain" (CC) (6) *(Hay muốn thêm muối gọi là chuỗi Core cũng được... riêng mình để nguyên văn cho lành).

Lĩnh vực ý thức [consciousness field] của Outer-Cores thường là ý thức đơn sắc [mono consciousnesses].Nó đặt ở một ngọc trai [Pearl] mà chúng tôi gọi nó là Ý thức-ngọc trai [consciousness-pearl].Ở loài thiên thần nó là cái cuối[đầu tiên]ngọc trai của Core-chain(6).Ở đầu Core-chain kia (6) chúng tôi gọi nó là con mắt thứ 4 (4th Eye),thông qua đó Outer-Cores kết nối với Cores.Một Core-chain thông thường thì bao gồm tới 3.3 triệu ngọc trai [Pearls].

Đai nhân cách (5) của Outer-cores có một Đai dài vô tận chạy tới chạy lui trong ngọc trai [The personality belt (5) of the Outer-Cores are single endless belts running up and down in the pearls] *(Xin lỗi , cái này quá nhức đầu à!), nó không hề có cấu trúc toa xe.Tất cả toa xe nằm trên Đai thắt lưng này[All wagons are located on this single one belt], trong chủng loài thiên thần bao gồm có khoảng 2E15 toa xe.Nhưng hầu hết đều vô hiệu hóa.

Core-Chain (6) là (trang bìa , bảo vệ , bảo đảm , che đậy..) [cover] cho lĩnh vực ý thức[consciousness field] (4) và đai nhân cách (5).Tương tự với IS (3) tất cả chức năng(hay vốn nên là như vậy) nằm ở trong ngọc trai [Pearls] của Core-Chain (6).Ngọc trai [The Pearls] của Core-Chain có chức năng khác nhau [have very different functions].Vài trăm cái mà chúng tôi gọi là "chức năng ngọc trai"[A few hundred are what we call functions pearls] , nhưng phần lớn vẫn là "kết nối ngọc trai" [connection pearls].Outer-Core kết nối với những cái "kết nối ngọc trai"[Connection Pearls] cho tất cả Apects và Avatars, bao gồm cả 3D Physical avatar.


"Chúng ta" dưới đây hiểu rằng "chúng ta" là Outer-Cores ["We" down here as we understand "us" are the Outer-Cores.]

Cấu trúc xây dựng của Outer-core tương tự như tất cả EL4 hay higher species.Giao diện ngọc trai[Pearl Interfaces] thuộc loại tiêu chuẩn kết nối cho EL4 và higher [some kind of standard connectors for EL4 and higher].Đây chính là li do cho cấu trúc đặc biệt của tầng[Floor] string/non-string của chúng ta ở 3D.String world như chúng ta gọi là tiêu chuẩn EL2[String world like ours are typical EL2 worlds], kết nối với EL4 beings với ngọc trai [Pearls] không thể nào vào trường hợp bình thường.Bọn LSA tạo ra cái gọi là "3D" này cần rất nhiều artificial điều khiển để cho nó thành có thể [The LSA who created this "3D" needed to make huge artificial manipulations to make this possible.]

Những người tới "property" này phải chấp nhận rất người thứ để được vào đây[had to agree to many things to get permission].Một điều là , đó là khoảng 63% tất cả chức năng của ngọc trai [Pearls] của Core-chains (6) đã được chuyển ra ngoài của Core-chains vào 4 aspects PL5, PL6, PL9 và PL10.Trong đây được nó được mở ra và không được bảo vệ như khi trong Core-Chains[In there they are open and not protected as in CC].Và những chức năng này trong aspects không còn kết nối trực tiếp với đai nhân cách [Personality belt] (5), đường kết nối được thay bởi những Đai thắt lưng bổ sung thêm [the connections are done by additional belts] trong 4 aspects , bao gồm sử dụng tương tự "toa xe" [also using similar wagon structures].Chúng tôi gọi nó những cái đai thắt lưng này là Aspect DNA.[We call these belts the aspect DNA].Nếu như những người khác nói về higher dna , non activated dna , hay thứ gì đó gọi là hidden dna...etc, họ nói về aspect dna.Aspect dna và physical dna nó không liên quan tới nhau[The aspect dna and the physical dna are not related].63% được xử lý khác nhau cho những người OIC incarnated.Họ có chức nặng lấy được từ ngọc trai[Pearls] , nhưng sau khi chết ở 3d nó trở lại trong ngọc trai[Pearls].Cho những người không phải incarnated trong OIC họ dừng lại ở aspects, đây trong những phần chính của cái bẫy[Trap] này.

Để có thể kết nối với aspects và avatars những con số ngọc trai[Pearls] cần thiết là:
- PL5 aspect: 52.222 CC-pearls (CC=Core-Chains)
- PL6 aspect: 61.221 CC-pearls
- Physical Avatar: 222.102 CC-pearls [Sử dụng bình thường ở "con người":4.000] *(human-humanoid-avatar-là cách gọi của avatar)
- PL9 aspect: 22.021 CC-pearls
- PL10 aspect: 23.421 CC-pearls

Nếu như ai đó xuống 3d planet với avatar, cần khoảng 220.000 ngọc trai [Pearls] hoặc Core-chains của anh/chị [his/her] kết nối với physical avatar.Bằng cách kết nối với avatar hay aspect chuỗi "ngọc trai" [pearl] nhận được ID độc nhất[Unique] của người kết nối và chỉ có thể kết nối với độc nhất[Unique] này miễn là , aspect hay avatar vẫn còn tồn tại.Và người kết nối cũng chỉ có thể lấy 1 phần ngọc trai[Pearls] của Core-chains.Vì thế ngọc trai giữ ở ngón tay nhỏ bên trái vẫn chỉ giữ ở ngón tay nhỏ bên trái, không có ngọc trai[Pearl] nào kết nối với ngón tay này[If someone comes down to this 3D planet into an avatar, about 220.000 pearls of his/her CC get connected to the physical avatar. By connecting to an avatar or aspect a pearl gets a unique ID of the connector and can only connect in this unique connector as long, as this aspect or avatar exists. And the connector can also only take this one specific pearl of the CC. So the pearl in your left small finger will ever just be in your left small finger, and no other pearl will connect there in the finger...]

Với chúng ta ở dưới đây Outer-core là chúng ta và cũng là thứ quan trọng đối với chúng ta.Còn về cái avatar này nó nằm ở vùng "phân dạng"[Fractal] phức tạp, trong cơ cấu bên trong[internal structure] của lĩnh vực ý thức [consciousness fields] (4) của Outer-Cores chúng ta thay đổi.[of our Outer-Cores change]Họ được đóng dấu bởi "phân dạng" năng lượng và phức tạp hơn thế này nhiều[They get imprinted by the fractal energy structures and get much more complex by this].Kết quả mà chúng ta có ví dụ như là Trực giác [intuition] , đồng cảm [Empathy] , gut feelings[A Gut Feeling - một cảm giác chắc chắn về cái gì đó hay một ai đó mà bạn không có bất kỳ một lời giải thích nào hay tại sao bạn lại cảm thấy như vậy.], Tính toán [Estimation] etc...Các beings khác ở dưới đây không hề có thứ này.Thậm chí Core bản thân của chúng ta.Đây là "phân dạng" tiến hóa là bước tiếp theo trong tương lai cho tất cả beings.Đây chính là lý do , tại sao tôi viết rất nhiều lần , "họ trên đấy" không hiểu chúng ta.

Trong tương lai sớm hay muộn tất cả "phân dạng" [Fractal] (hybrid)being(parts) dưới đây sẽ tách ra[seperated] từ Non hay simple phân dạng hybrid parts [simple fractal hybrid parts].Họ được coi là giống loài khác[They are counting already now as different beings].Trong những loài khác (khoảng 293 dưới đây ở dạng human avatars..) sẽ tiếp tục với phân dạng [fractal] / analogue hybrids (chúng tôi gọi nó là non-fractal analogue) , những người khác thì tiếp tục chỉ với "phân dạng" [Fractal].Điều này phụ thuộc vào đặc trưng của chủng loài[This is depending on the properties of the species.]

Thứ này cũng rất quan trọng cho "darks". Chúng tôi phát hiện phân dạng phức tạp ở dưới đây có tác dụng phụ tích cực[very positive side effects] cho lĩnh vực ý thức [consciousness fields].Nghĩa là , có những darks tới đây để chữa trị [heal] (đã thành công) (and did). Những tên darks này thường bao gồm 2 phần [These darks are often now consisting of two parts], 1 phân dạng phức tạp[one complex fractal part] (Phân biệt gọi là G2/F2) và second dark analogue part ( Phân loại D) <== không bao giờ xuống đây . Họ được coi là 2 beings.Nhưng miễn D vẫn kết nối với G , trong quan điểm của Protoi vẫn là dark, chúng tôi không được cho phép giúp phần G của họ.Những beings này sẽ bị tách ra, nhưng họ chỉ có thể bị tách ra sau khi 3D avatar chết , hoặc là phần G chấp nhận hoàn toàn tách biệt ra.

---------------------------------------

Return to “Vietnamese”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest